พัฒนากระบวนการคิด Critical Thinking Skills ในรูปของหลักสูตร Systematic Problem Solving and Decision Making (SPSDM)

ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน Critical Thinking Skills เป็นพื้นฐานสำคัญในการช่วยให้คนทุกคนจัดการปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Read More