Our Course

Project Management

เรียนรู้วิธีการกำหนดเป้าหมายและตัววัดความสำเร็จของโครงการ

กำหนดและจัดทรัพยากรที่จำเป็นต่อโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดสรรและกำหนดความรับผิดชอบให้กับทีมงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิผล
เรียนรู้การบริหารเวลาเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะบรรลุผลสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
บริหารและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในโครงการ
เรียนรู้ทักษะที่ใช้ในการบริหารสมาชิกในทีม
เรียนรู้ทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการจากการทำงานเป็นทีม

 ลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียนคอร์สนี้